ای فرزند آدم اگر با رستگاران و صالحین همنشین نشوی، پس چه وقت رستگار خواهی شد.

ای فرزند آدم هرکس مرا خشنود کند و تقوای مرا برگزیند،بهشت را به او عطا می کنم.

ای فرزند آدم حقیقت دنیا بازیچه و مشغولیت و زینت وفخر فروشی به یکدیگر است ،و برای مؤمن در دنیا جز عبادت و بندگی و غم و اندوه ، و در آخرت جز بهشت نمی باشد.

دسته ها : حدیث قدسی
جمعه هشتم 9 1387
 ای فرزند آدماگر نبود که گذشت در نزد من بهترین چیزاست،هیچگاه کسی را با گناه نمی آزمودم. ای فرزند آدمچون بنده ای به من تمسک جویداو را هدایت کنم وچون امرخویش را به من واگذارد اورا کفایت کنم،واگر به دیگری واگذاردرشته های امراورادرآسمانهاوزمین ازهم بگسلم.
دسته ها : حدیث قدسی
پنج شنبه سیم 8 1387
X