تو رابه جای تمام روزگارانی که نزیسته ام دوست دارم

تورابه جای تمام کسانی که نشناخته ام دوست دارم

تورابه جای تمام کسانی که دوست ندارم دوست دارم

تورا برای دوست داشتن دوست دارم


دسته ها : عاشقانه
پنج شنبه سیم 8 1387
X