ای فرزند آدم اگر با رستگاران و صالحین همنشین نشوی، پس چه وقت رستگار خواهی شد.

ای فرزند آدم هرکس مرا خشنود کند و تقوای مرا برگزیند،بهشت را به او عطا می کنم.

ای فرزند آدم حقیقت دنیا بازیچه و مشغولیت و زینت وفخر فروشی به یکدیگر است ،و برای مؤمن در دنیا جز عبادت و بندگی و غم و اندوه ، و در آخرت جز بهشت نمی باشد.


دسته ها : حدیث قدسی
جمعه هشتم 9 1387
X