برترین عمل ،نمازاست که به وقتش اداشود،بعدازآن نیکویی به پدرومادروسپس اینکه مردم از زبانت درامان باشند.

رسول اکرم (ص)

دسته ها : نورانی
پنج شنبه سیم 8 1387

برترین ایمان آن است که دانی خدا با توست، هرجاکه هستی.

رسول اکرم (ص)

دسته ها : نورانی
پنج شنبه سیم 8 1387
X