برترین عمل ،نمازاست که به وقتش اداشود،بعدازآن نیکویی به پدرومادروسپس اینکه مردم از زبانت درامان باشند.

رسول اکرم (ص)

دسته ها : نورانی
پنج شنبه سیم 8 1387

برترین ایمان آن است که دانی خدا با توست، هرجاکه هستی.

رسول اکرم (ص)

دسته ها : نورانی
پنج شنبه سیم 8 1387

تو رابه جای تمام روزگارانی که نزیسته ام دوست دارم

تورابه جای تمام کسانی که نشناخته ام دوست دارم

تورابه جای تمام کسانی که دوست ندارم دوست دارم

تورا برای دوست داشتن دوست دارم

دسته ها : عاشقانه
پنج شنبه سیم 8 1387

حال من خوب است اما باتوبهتر می شوم

آخ….تامی بینمت یک جوردیگرمی شوم

 باتوحس شعر درمن بیشتر گل می کند

یاسم وباران که می باردمعطر می شوم

 در لباس آبی ازمن بیشتردل می بری

آسمان وقتی که می پوشی کبوترمی شوم

 آنقدرها مردهستم تا بمانم پای تو

می توانم مایه-گهگاه-دلگرمی شوم 

میل میل توست اما بی توباور کن که من

درهجوم بادهای سخت پرپر می شوم

دسته ها : عاشقانه
پنج شنبه سیم 8 1387
 ای فرزند آدماگر نبود که گذشت در نزد من بهترین چیزاست،هیچگاه کسی را با گناه نمی آزمودم. ای فرزند آدمچون بنده ای به من تمسک جویداو را هدایت کنم وچون امرخویش را به من واگذارد اورا کفایت کنم،واگر به دیگری واگذاردرشته های امراورادرآسمانهاوزمین ازهم بگسلم.
دسته ها : حدیث قدسی
پنج شنبه سیم 8 1387

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

چند وقتی است که تنها به تو می اندیشم

به تو آری به تو یعنی به همان منظر دور

به همان سبز صمیمی به همان باغ بلور

به تبسم ، به تکلم ، به دل آرایی تو

به خموشی، به صبوری، به شکیبایی تو

شبهی چند شب است آفت جانم شده است

اول نام کسی ورد زبانم شده است

در من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم عاشق دیدار من است

یک نفر ساده چنان ساده که از سادگیش

می توان یک شبه پی برد به دلدادگیش

ای بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست

راستی این شبه هر شبه تصویر تو نیست؟

بک گمانم که تویی ان شبه آینه پوش

عاشقی جرم قشنگیست به انکار مکوش

دسته ها : عاشقانه
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X